Gwarancja ubezpieczeniowa, wniosek pełny

Z wnioskiem „pełnym” mamy do czynienia w sytuacji gdy wnioskujemy o pierwszą gwarancję lub o limit gwarancyjny, w niektórych przypadkach wniosek taki może być wymagany nawet w sytuacji gdy wnioskodawca ma już podpisaną umowę generalną jednak jednostkowa gwarancja ma obejmować wysoką sumę gwarancyjną lub zabezpieczenie dotyczy kontraktu obarczonego wysokim ryzykiem.

Poniżej wymieniono informacje jakie należy zamieścić we wniosku pełnym

Wnioskodawca gwarancji ( zleceniodawca gwarancji )


 • Nazwa
 • Adres
 • Regon
 • Nip
 • osoby upoważnione do reprezentowania firmy
 • Powiązania kapitałowe
 • Główni udziałowcy, akcjonariusze

Dodatkowe informacje o wnioskodawcy gwarancji


 • Aktualnie realizowane kontrakty
 • Dotychczas zrealizowane kontrakty
 • Dane dotyczące najważniejszych kontrahentów
 • Dane dotyczące zatrudnienia  ( liczba zatrudnionych pracowników )

Dane dotyczące posiadanych gwarancji


 • Rodzaj gwarancji
 • Okres obowiązywania
 • Kwota gwarancji
 • Poręczenia

Informacja o zobowiązaniach


 • Udzielone przez firmę poręczenia
 • Informacja o zaciągniętych kredytach
 • Informacja o obciążeniach majątkowych
 • Umowy leasingowe
 • Inne

Dane dotyczące sytuacji ekonomicznej


 • Struktura własności kapitału podstawowego
 • Struktura czasowa należności z tytułu dostaw u usług
 • Struktura czasowa zobowiązań z tytułu dostaw lub usług

Informacja o szkodowości w zakresie ubezpieczeń finansowych ( gwarancji ubezpieczeniowych )


 • Rodzaj gwarancji której dotyczyła szkoda
 • Przyczyna powstania roszczenia
 • Data wystąpienia roszczenia
 • Kwota roszczenia
Skocz do góry