Wybrane terminy

Beneficjent gwarancji – zamawiający, inwestor, podmiot zlecający wykonanie.

Gwarancja ubezpieczeniowa – pisemne zobowiązanie Ubezpieczyciela ( gwaranta ), poręczenie, do spełnienia określonego warunku ( najczęściej wypłacenia kwoty ) na rzecz beneficjenta gwarancji.

Gwarant – ubezpieczyciel, wystawia gwarancję ubezpieczeniową.

Komparycja gwarancji – nagłówek gwarancji, w zależności od rodzaju gwarancji komparycja zawiera takie elementy jak :

  • rodzaj gwarancji
  • numer gwarancji
  • strony umowy

Limit gwarancyjny – limit w ramach którego podmiot może ubiegać się o gwarancję ubezpieczeniową na zasadach uproszczonych. Weryfikacja wnioskodawcy gwarancji ma miejsce przed zawarciem umowy generalnej na udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych. Po uzyskaniu zgody na limit gwarancja jest wystawiana na zasadach uproszczonych.

Regulamin udzielania gwarancji – zbiór przepisów regulujących zasady wystawiania / otrzymania gwarancji ubezpieczeniowej.

Suma gwarancyjna – określona w umowie kwota do której ubezpieczyciel ( gwarant ) ponosi odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy gwarancji.

Wadium -kaucja, zastaw

Wnioskodawca gwarancji – wykonawca, oferent, podmiot zobowiązany do wykonania umowy zawartej z beneficjentem gwarancji.

WPT – wspólna procedura tranzytowa.

Karnet TIR – Międzynarodowy Tranzyt Drogowy (Transports Internationaux Routiers), dokument wystawiany na podstawie Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów, dokument ten pozwala przewozić towary przez kraje należące do konwencji TIR bez konieczności przedstawiania towarów do kontroli celnej.

 

Skocz do góry