procedura-pozyskania-gwarancji

Procedura pozyskania gwarancji ubezpieczeniowej

Procedura uzyskania gwarancji lub limitu na gwarancje to proces składający się z kilku etapów.

Podmiot wnioskujący o uzyskanie gwarancji lub limitu gwarancyjnego składa wniosek „pełny” wraz z dokumentami.

Wniosek powinien zawierać informacje o wnioskodawcy gwarancji (pełna nazwa, adres, nip, regon), beneficjencie gwarancji (pełna nazwa, adres, nip, regon), wysokości sumy gwarancyjnej, okresie obowiązywania gwarancji, zobowiązaniu będącym przedmiotem gwarancji ( np. tytuł przetargu).

Do wniosku niezbędne jest załączenie dokumentów wymaganych przez gwaranta czyli podmiot wystawiający gwarancję : dokumentów finansowych, dokumentów rejestrowych firmy, projektu umowy zawieranej pomiędzy beneficjentem gwarancji a podmiotem wnioskującym o gwarancję, w przypadku gwarancji wadialnej będzie to specyfikacja istotnych warunków zamówienia tzw. SIWZ, Po otrzymaniu wniosku wraz z całą wymaganą dokumentacją następuje analiza ryzyka, oceniany jest wnioskodawca gwarancji oraz treść samej gwarancji.

Po ustaleniu treści gwarancji i jej akceptacji konieczne jest opłacenie składki za gwarancję, gwarant wystawia dokument który zawiera informacje o wysokości składki i sposobie jej płatności.

Po dokonaniu opłaty, gwarancja zostaje wydana wnioskodawcy lub beneficjentowi gwarancji.

Skocz do góry