Termin obowiązywania gwarancji wadium

Termin ważności gwarancji wnoszonej jako wadium powinien obejmować cały okres związania ofertą tj. od dnia upływu składania ofert do ostatniego dnia związania ofertą.

Okres związania ofertą określa art. 85 ustawy Prawo Zamówień Publicznych według której wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż :

  • 30 dni – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.
  • 90 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro
  • 60 dni – jeżeli wartość zamówienia jest inna niż określona w pkt. 1 i 2

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, termin ten może zostać wydłużony nie więcej niż o 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Gwarancja wadialna może zostać przedłużona jeżeli termin związania ofertą został przedłużony. Do gwarancji zostaje wystawiony aneks z przedłużonym okresem obowiązywania wadium, możliwe jest również wystawienie nowej gwarancji obejmującej przedłużony okres obowiązywania wadium. Jeżeli do gwarancji zostaje wystawiony aneks, to zapis o terminie obowiązywania powinien być sformułowany następująco :

data obowiązywania aneksu od – data związania ofertą, data początkowa z gwarancji – do – data do której został przedłużony termin.

W sytuacji gdy do przedłużenia terminu związania ofertą doszło już po wyborze oferty, obowiązek przedłużenia wadium dotyczy wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Bieg terminu ( okresu czasu ) związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, a więc zgodnie z tym zapisem dla obliczenia terminu trwania gwarancji wadium uwzględnia się dzień w którym upływa termin składania ofert, tak sformułowany zapis wynikający z ustawy prawo zamówień publicznych powoduje, że nie ma zastosowania art. 111 paragraf 2 kodeksu cywilnego.

Termin powinien przekraczać okres niezbędny do wezwania gwaranta do zapłaty sumy gwarancyjnej, tj. jeżeli ostatni dzień gwarancji wypada w dzień wolny , termin gwarancji powinien być przedłużony do pierwszego dnia w którym wezwanie byłoby skuteczne.

Skocz do góry