Gwarancja ubezpieczeniowa łączona – należytego wykonania i usunięcia wad i usterek.

Często spotykana w praktyce , jest gwarancja która składa się z dwóch cześć, cześć pierwsza dotyczy zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz druga dotycząca zabezpieczenia zobowiązania polegającego na usunięciu wad i usterek.

Gwarancja taka jest dopuszczalna, ponieważ już na etapie podpisania umowy podmiot realizujący kontrakt, wie że będzie musiał zabezpieczyć/zagwarantować inwestorowi zarówno prawidłowe wykonanie realizowanej inwestycji jak i po jej zakończeniu będzie zobligowany do usuwania wszelkich usterek jakie mogą ujawnić się po zakończeniu kontraktu.

Rozwiązaniem jest zabezpieczenie w postaci gwarancji dobrego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek. W gwarancji tego rodzaju będą wymienione dwie sumy gwarancyjne oraz dwa okresy obowiązywania, odpowiednie dla zabezpieczenia dobrego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek.

Stronami gwarancji są :

  • Podmiot zlecający wykonanie robót (zleceniodawca wykonania robót)- beneficjent gwarancji.
  • Podmiot wykonujący (wykonawca robót) – zleceniodawca gwarancji.
  • Podmiot zobowiązany do uregulowania roszczenia (ubezpieczyciel) – gwarant

 

 

Skocz do góry