Gwarancja ubezpieczeniowa dostawy zabezpiecza prawidłowe wykonanie umowy dostarczenia towarów. Podmiot zamawiający towar lub produkt ponosi ryzyko nieterminowego lub niezgodnego z umową wykonania zobowiązania, w efekcie może to doprowadzić do naruszenia zobowiązań zamawiającego wobec podmiotu z którym jest związany kontraktem.

Przykład.

Firma A związana jest kontraktem z firmą B. W celu należytego wykonania umowy firma A musi zaopatrzyć się w towar w firmie C. Jeżeli firma C nie dostarczy towaru to zamawiający czyli firma A nie będzie mogła wywiązać się z kontraktu z firmą B

Gwarancja ubezpieczeniowa dostawy ma na celu zabezpieczyć podmiot zamawiający towar przed możliwymi do poniesienia stratami wywołanymi przez niewywiązanie się z umowy przez dostawcę. Inwestor który zlecił wykonanie inwestycji , może wykorzystać gwarancję należytego wykonania umowy wystawionej na zlecenie podmiotu który jest odbiorcą towaru niezbędnego do wykonania zobowiązania wobec inwestora.

Stronami gwarancji są :

  • ubezpieczyciel – gwarant wystawca gwarancji
  • wnioskodawca gwarancji – podmiot zobowiązany do dostawy
  • beneficjent gwarancji – odbiorca dostawy

 

Skocz do góry