Wysokość wadium określa zamawiający, wadium podawane jest kwotowo w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, wadium podawane jest w wysokości w odniesieniu do każdej części przedmiotu zamówienia nie więcej niż 3 % wartości dla danej części przedmiotu zamówienia.

W odniesieniu do gwarancji ubezpieczeniowych ułatwia to ustalenie sumy gwarancyjnej gdyż będzie ona równa wysokości wadium, które zawsze będzie określone kwotowo.

Wyliczenie kwoty wadium nie obejmuje podatku od towarów i usług, liczone będzie zatem od kwoty netto szacunkowej wartości wynagrodzenia wykonawcy. W przypadku zamówienia podzielonego na części z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia, wadium ustalane jest dla każdej z części zamówienia.

 

 

Skocz do góry