Gwarancja ubezpieczeniowa – formy zabezpieczenia.

Warunkiem uzyskania gwarancji jest uzyskanie od podmiotu wnioskującego zabezpieczenia, zabezpieczenie może mieć różna formę jednak musi ono zostać zaakceptowana przez gwaranta.

Zabezpieczenie ma umożliwić odzyskanie należności w przypadku wykorzystania gwarancji oraz przymusić zobowiązanego do prawidłowego wykonania pracy, usługi lub też innej czynności na rzecz beneficjenta gwarancji

Poniżej wymienione zostały akceptowalne formy zabezpieczeń:

Zabezpieczenia osobiste

Weksel – rodzaj papieru wartościowego, sporządzony w formie ściśle określonej w przepisach prawa wekslowego, wystawca weksla (trasant) zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej (weksel trasowany) albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla.
Poręczenie cywilne – umowa cywilnoprawna na podstawie której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik nie wykonał zaciągniętego zobowiązania.
Poręczenie wekslowe – poręczenie złożone na wekslu, poręczenie za cudzy dług wekslowy, poręczenie to musi być złożone na drugiej stronie weksla, najczęściej dopisuje się oświadczenie : poręczam za wystawcę, poręczam lub aval. Poręczyciel może ograniczyć kwotowo swoją odpowiedzialność.
Przelew wierzytelności (cesja) – przeniesienie prawa do żądania spełnienia świadczenia (wierzytelności) przez wierzyciela (cedenta) na osobę trzecią (cesjonariusza).
Dobrowolne poddanie się egzekucji  – poddanie się egzekucji dokonywane w formie aktu notarialnego.
Zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości  – przyrzeczenie dłużnika do przeniesienia prawa własności nieruchomości na wierzyciela w przypadku niewykonania zobowiązania. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, musi określać nieruchomość której dotyczy przeniesienie prawa własności.
Przejęcie długu – przystąpienie przez osobę trzecią w miejsce dłużnika.


Zabezpieczenia rzeczowe

Hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości.
Kaucja – kwota wpłacona na zabezpieczenie roszczeń w przypadku niewywiązania się z umowy.
Zastaw rejestrowy – zastaw na rzeczach ruchomych lub majątkowych wpisany do rejestru zastawów.
Blokada środków pieniężnych – umowne ograniczenie prawa właściciela rachunku bankowego do wyłącznego dysponowania nim.
Zastaw zwykły na prawach – zastaw na zbywalnych prawach majątkowych.
Zastaw zwykły na rzeczach – ograniczone prawo na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z zastawionej rzeczy.
Przewłaszczenie na zabezpieczenie – przeniesienie własności rzeczy ruchomych pod warunkiem rozwiązującym w przypadku wykonania zobowiązania zabezpieczanego.

 

Skocz do góry