Zwane również gwarancjami celnymi, należą do gwarancji zabezpieczających interes Skarbu Państwa, w związku z czym, zagadnienia dotyczące tej formy zabezpieczenia zostały uregulowane w aktach prawnych (kodeks celny), dodatkowo, opracowane zostały wzory, które są akceptowane przez beneficjenta a wszelkie odstępstwa w treści gwarancji od ustalonych wzorów nie będą tolerowane.

Ideą gwarancji celnych jest zabezpieczenie interesu państwa przed wprowadzeniem do obrotu towaru, który był przewożony przez jego obszar, a obszar ten, nie był docelowym obszarem w którym towar miał zostać wprowadzony do obrotu. Jeżeli towar nie został wywieziony w określonym czasie przypuszcza się że, pozostał na terenie tego państwa i został wprowadzony do obrotu. W takiej sytuacji gwarancja celna może zostać zrealizowana.

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie celno podatkowe wobec organu celnego.

Stronami gwarancji celnej są :

  • Gwarant – podmiot udzielający gwarancji, gwarantem może być tylko podmiot wpisany do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Wnioskodawca gwarancji – podmioty na które prawo celne nakłada obowiązek zabezpieczenia np. podmiot prowadzący skład celny lub podmiot zajmujący się importem towarów.
  • Beneficjent gwarancji – organ celny reprezentujący interesy Skarbu Państwa

 

 

Skocz do góry