WPT – wspólna procedura tranzytowa

Gwarancje we wspólnej procedurze tranzytowej (WPT). Wspólna procedura tranzytowa uprawnia do przewożenia towarów bez konieczności dokonywania odpraw celnych na granicach Państw które przystąpiły do konwencji WPT (Polska przystąpiła do konwencji w 1996 roku). W ramach konwencji WPT towary mogą być przeładowywane i składowanie.

Aby moc korzystać z procedury WPT, niezbędne jest posiadanie dokumentów tranzytowych dla organów celnych, dzięki czemu przewożonych towar jest zwolniony z obowiązku sprawdzania na granicy, dopuszcza się jednak możliwość sprawdzenia go w każdym czasie w trakcie transportu na danym obszarze przez organ celny.

Zgodnie z postanowieniami konwencji dla procedur tranzytowych należy składać zabezpieczenie które będzie ważne we wszystkich obszarach przez które dokonywany jest przewóz. Zabezpieczeniem może być gwarancja ubezpieczeniowa która będzie pisemnym zobowiązaniem gwaranta do zapłaty beneficjentowi gwarancji ceł i pozostałych opłat do których każdy kraj jest uprawniony. Uzyskanie gwarancji umożliwia zatem, na otrzymanie od urzędu celnego zgody na zastosowanie procedury uproszczonej – procedury WPT.

Strony gwarancji :

  • Beneficjent gwarancji – kraje które przystąpiły do konwencji WPT ( kraje Unii Europejskiej, kraje EFTA, księstwo Andory, Republika San Marino)
  • Gwarant – wystawca gwarancji, gwarantem może być podmiot wpisany do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych
  • Wnioskodawca gwarancji – podmiot za którego udzielana jest gwarancja, osoba która sama lub przez upoważnionego przedstawiciela, przez złożenie odpowiedniego zgłoszenia, wyraziła swoją wolę realizacji procedury tranzytowej, może to być osoba fizyczna, osoba prawna lub osoba nieposiadająca osobowości prawnej.

 

 

Skocz do góry